Itä-Helsingin keskustan ideakilpailu: Puhoksen ja Puotilan alueet etenevät jatkosuunnitteluun ITIS SITIn pohjalta

Hel­sin­gin kau­pun­gin jär­jes­tä­mäs­sä kan­sain­vä­li­ses­sä idea- ja ark­ki­teh­ti­kil­pai­lus­sa haet­tiin inno­va­tii­vi­sia, innos­ta­via ja ilmas­ton­muu­tok­sen hil­lin­tää tuke­via ehdo­tuk­sia Itä­kes­kuk­sen kes­kei­sim­pien aluei­den sekä Puo­ti­lan met­roa­se­man seu­dun suun­nit­te­lus­ta. Kil­pai­lun voit­ta­jat jul­kis­tet­tiin tänään, ja toi­sel­le sijal­le ja Puhok­sen ja Puo­ti­lan jat­ko­suun­nit­te­lun poh­jak­si pal­kin­to­lau­ta­kun­ta valit­si ITIS SITI -ehdo­tuk­sen. ITIS SITI täy­den­tää haja­nai­sen kau­pun­ki­ra­ken­teen eheäk­si kes­kus­tak­si - oikeak­si kau­pun­gik­si, jos­sa pal­ve­lut ja asuminen […]

Soita 000 000 0000