Itä-Helsingin keskustan ideakilpailu: Puhoksen ja Puotilan alueet etenevät jatkosuunnitteluun ITIS SITIn pohjalta

Hel­sin­gin kau­pun­gin jär­jes­tä­mäs­sä kan­sain­vä­li­ses­sä idea- ja ark­ki­teh­ti­kil­pai­lus­sa haet­tiin inno­va­tii­vi­sia, innos­ta­via ja ilmas­ton­muu­tok­sen hil­lin­tää tuke­via ehdo­tuk­sia Itä­kes­kuk­sen kes­kei­sim­pien aluei­den sekä Puo­ti­lan met­roa­se­man seu­dun suun­nit­te­lus­ta. Kil­pai­lun voit­ta­jat jul­kis­tet­tiin tänään, ja toi­sel­le sijal­le ja Puhok­sen ja Puo­ti­lan jat­ko­suun­nit­te­lun poh­jak­si pal­kin­to­lau­ta­kun­ta valit­si ITIS SITI -ehdo­tuk­sen. ITIS SITI täy­den­tää haja­nai­sen kau­pun­ki­ra­ken­teen eheäk­si kes­kus­tak­si - oikeak­si kau­pun­gik­si, jos­sa pal­ve­lut ja asuminen […]

Pasilan Postipuiston pohjoisen korttelin rakentaminen käynnistyi

Pasi­lan Pos­ti­puis­tos­sa kort­te­lis­sa 17115 Suo­men Asun­to­ke­hi­tys Oy:n joh­ta­man pro­jek­ti­ryh­män Raken­nut­ta­jien Evä­lah­den, Ilma­ri­sen, TA:n ja Y-Sää­­tiön ensim­mäis­ten asuin­ra­ken­nus­ten raken­nus­työt ovat käyn­nis­ty­neet. Alu­een ark­ki­teh­ti­na toi­mii Ark­ki­teh­ti­toi­mis­to Playa Oy. Hel­sin­gin enti­sen maa­lii­ken­ne­kes­kuk­sen pai­kal­le raken­ne­taan tii­vis ja urbaa­ni asui­na­lue. Sen poh­jois­osas­sa on aloi­tet­tu lähes 300 vuo­­kra-, omis­­tus- ja asu­mi­soi­keus­a­sun­non kort­te­lin raken­ta­mi­nen Y-Sää­­tiön omis­ta­man M2-Kotien, TA-Asu­­mi­­soi­­keus Oy:n, Kes­ki­näi­nen elä­ke­va­kuu­tus­yh­tiö Ilma­ri­sen sekä […]

Soita 000 000 0000