Itä-Helsingin keskustan ideakilpailu: Puhoksen ja Puotilan alueet etenevät jatkosuunnitteluun ITIS SITIn pohjalta

Hel­sin­gin kau­pun­gin jär­jes­tä­mäs­sä kan­sain­vä­li­ses­sä idea- ja ark­ki­teh­ti­kil­pai­lus­sa haet­tiin inno­va­tii­vi­sia, innos­ta­via ja ilmas­ton­muu­tok­sen hil­lin­tää tuke­via ehdo­tuk­sia Itä­kes­kuk­sen kes­kei­sim­pien aluei­den sekä Puo­ti­lan met­roa­se­man seu­dun suun­nit­te­lus­ta. Kil­pai­lun voit­ta­jat jul­kis­tet­tiin tänään, ja toi­sel­le sijal­le ja Puhok­sen ja Puo­ti­lan jat­ko­suun­nit­te­lun poh­jak­si pal­kin­to­lau­ta­kun­ta valit­si ITIS SITI -ehdotuksen.

ITIS SITI täy­den­tää haja­nai­sen kau­pun­ki­ra­ken­teen eheäk­si kes­kus­tak­si - oikeak­si kau­pun­gik­si, jos­sa pal­ve­lut ja asu­mi­nen koh­taa­vat. Ehdo­tuk­ses­sa Itä­kes­kuk­sen ja Puhok­sen sekä Puo­ti­lan alu­ees­ta raken­tuu kes­tä­vän kehi­tyk­sen suun­nan­näyt­tä­jä, jos­sa on hyö­dyn­net­ty alu­een vah­vuuk­sia ja omaleimaisuutta.

ITIS SITIä oli laa­ti­mas­sa suun­nit­te­lun ja raken­ta­mi­sen ammat­ti­lai­sis­ta koot­tu moni­puo­li­nen jouk­kue. Ark­ki­teh­tuu­ris­ta vas­ta­si­vat Ark­ki­teh­ti­toi­mis­to K2S Oy ja Playa Ark­ki­teh­dit Oy. Monia­lai­sen työ­ryh­män koor­di­noi­ja­na toi­mi Suo­men Asun­to­ke­hi­tys Oy, mui­na suun­nit­te­li­joi­na Ram­boll Fin­land Oy, Noma­ji Oy ja Jason Bru­ges Stu­dio Lon­toos­ta. Suun­ni­tel­man toteu­tet­ta­vuu­den ovat var­mis­ta­neet työ­ryh­män raken­nut­ta­ja- ja raken­ta­ja­kump­pa­nit Bona­va Suo­mi Oy, SATO Oyj, Y-Sää­tiö sr, JM Suo­mi Oy, EKE-Yhtiöt ja Suu­re Oy.

Suun­ni­tel­mal­la on luo­tu sekoit­tu­nut­ta ja moni­kult­tuu­ris­ta kau­pun­ki­ra­ken­net­ta, jos­sa van­ha ja uusi raken­ne, pal­ve­lut ja asu­mi­nen koh­taa­vat. Alu­eel­le omi­nai­nen sär­mik­kyys ja oma­lei­mai­suus on säi­ly­tet­ty ja sil­le luo­tu uusia ker­ros­tu­mia. Asuk­kail­le ja kävi­jöil­le syn­tyy uut­ta tilaa ja mah­dol­li­suuk­sia tapah­tu­mil­le sekä kult­tuu­ril­le nykyis­ten vah­vo­jen kau­pal­lis­ten pal­ve­lui­den sekaan. Hel­sin­gin Tai­de­museon ja ELMUn uusien tilo­jen lisäk­si Itä­kes­kuk­seen ehdo­te­taan mos­kei­jaa ja las­ten­ta­loa uusi­na jul­ki­si­na toimintoina.

- Uusi Itä­kes­kus tulee ole­maan kes­tä­vän kehi­tyk­sen suun­nan­näyt­tä­jä. Ehdo­tuk­sem­me sisäl­tää usei­ta kun­nian­hi­moi­sia rat­kai­su­ja, joil­la edis­te­tään sosi­aa­lis­ta, talou­del­lis­ta ja eko­lo­gis­ta kes­tä­vyyt­tä. Esi­merk­ki­nä kort­te­li­koh­tai­set ener­gia­kes­kuk­set, jot­ka hyö­dyn­tä­vät kes­ki­sy­vää maa­läm­pöä ja -jääh­dy­tys­tä, aurin­ko­pa­nee­lei­ta, huk­ka­läm­pö­jen tal­teen­ot­toa sekä raken­nus­ten ja kort­te­lei­den välis­ten ener­gia­vir­to­jen kier­rä­tys­tä, sanoo kil­pai­lu­ryh­mää luot­san­nut Mik­ko Sum­ma­nen Ark­ki­teh­ti­toi­mis­to K2S Oy:stä.

Itä­kes­kuk­sen alu­eel­la on run­saas­ti kau­pal­lis­ta tar­jon­taa. Se on myös läpi­kul­kua­se­ma kym­me­nil­le tuhan­sil­le mat­kus­ta­jil­le ja Rai­de-Joke­rin val­mis­tu­mi­sen myö­tä alu­een saa­vu­tet­ta­vuus para­nee enti­ses­tään. ITIS SITI muut­taa läpi­kul­ku­kes­kuk­sen aidok­si kau­pun­ki­ti­lak­si, jos­sa vii­vy­tään ja viih­dy­tään. Puo­ti­la ja Puhos nivou­tu­vat kiin­teäm­min osak­si Itäkeskusta.

- Itä­kes­kuk­sen eril­lis­ten aluei­den yhdis­ty­mis­tä tue­taan monin eri kei­noin. Esi­mer­kik­si Puhok­sen ja Stoan sekä Puo­ti­lan aluei­ta yhdis­tä­väs­tä Turun­lin­nan­ties­tä luo­daan pilot­ti­ka­tu, jos­sa on täy­den­ty­vän kau­pun­ki­ra­ken­teen lisäk­si mah­dol­lis­ta tes­ta­ta use­aa eri­lais­ta urbaa­niin kau­pun­kiym­pä­ris­töön sopi­vaa luon­to­poh­jais­ta rat­kai­sua hule­ve­sien hal­lin­nas­ta muut­tu­viin olo­suh­tei­siin sopeu­tu­vaan kas­vil­li­suu­teen ja pai­kal­la viih­ty­vään eliös­töön, Sum­ma­nen sanoo.

- Työ­ryh­mä paneu­tui jo idea­vai­hees­sa poik­keuk­sel­li­sen perus­teel­li­ses­ti suun­ni­tel­man tek­ni­siin ja talou­del­li­siin reu­naeh­toi­hin. Täl­lä tavoin pys­tyt­tiin otta­maan ehdo­tuk­sen toteu­tet­ta­vuu­den rea­li­tee­tit huo­mioon jo suun­nit­te­lun näin var­hai­ses­sa vai­hees­sa, sanoo part­ner Juha Hete­mä­ki, Suo­men Asun­to­ke­hi­tyk­ses­tä. Suo­men Asun­to­ke­hi­tys on ollut kokoa­mas­sa tar­jous­ryh­mää ja koor­di­noi­nut ryh­män työtä.

Pal­kin­to­lau­ta­kun­ta suo­sit­te­lee kil­pai­lun jat­ko­toi­mek­sian­to­na kil­pai­lua­lu­een jaka­mis­ta 1. ja 2. pal­kin­non saa­vut­ta­nei­den ehdo­tus­ten kes­ken. ITIS SITI:n poh­jal­ta jat­ke­taan Stoan ja Puhok­sen alu­een sekä Puo­ti­lan met­roa­se­man alu­een suunnittelua.

Ark­ki­teh­ti­toi­mis­to K2S:n osal­ta työs­tä vas­ta­si­vat Kim­mo Lin­tu­la, Niko Siro­la ja Mik­ko Sum­ma­nen ja Playa Ark­ki­teh­tien osal­ta Veik­ko Ojan­lat­va, Tuuk­ka Vuo­ri ja Johan­na Ojan­lat­va. Suo­men Asun­to­ke­hi­tys­tä edus­ti­vat Juha Hete­mä­ki ja Mark­ku Hie­ta­la, Ram­boll Fin­lan­dia Tom­mi Eske­li­nen, Eli­na Kal­lia­la ja Yrjö Ros­si ja Noma­jia Mari Ari­luo­ma. Kau­pun­ki­tai­de­kon­sep­tin teki­jä­nä toi­mi Jason Bru­ges Stu­dio Lon­toos­ta. Suun­ni­tel­man toteu­tet­ta­vuus on var­mis­tet­tu työ­ryh­män raken­nut­ta­ja- ja raken­ta­ja­kump­pa­neil­la, joi­ta oli­vat Bona­va Suo­mi Oy, SATO Oyj, Y-Sää­tiö sr, JM Suo­mi Oy, EKE-yhtiöt ja Suu­re Oy.

Lisä­tie­to­ja työs­tä antavat:

Juha Hete­mä­ki

puh. 040 503 2797,

Suo­men Asun­to­ke­hi­tys Oy,

juha.hetemaki@asuntokehitys.fi

Facebook
Twitter
LinkedIn