Pasilan Postipuiston pohjoisen korttelin rakentaminen käynnistyi

pasila-postipuisto-asuntokehitys-oy

Pasi­lan Pos­ti­puis­tos­sa kort­te­lis­sa 17115 Suo­men Asun­to­ke­hi­tys Oy:n joh­ta­man pro­jek­ti­ryh­män Raken­nut­ta­jien Evä­lah­den, Ilma­ri­sen, TA:n ja Y-Sää­tiön ensim­mäis­ten asuin­ra­ken­nus­ten raken­nus­työt ovat käyn­nis­ty­neet. Alu­een ark­ki­teh­ti­na toi­mii Ark­ki­teh­ti­toi­mis­to Playa Oy.

Hel­sin­gin enti­sen maa­lii­ken­ne­kes­kuk­sen pai­kal­le raken­ne­taan tii­vis ja urbaa­ni asui­na­lue. Sen poh­jois­osas­sa on aloi­tet­tu lähes 300 vuo­kra-, omis­tus- ja asu­mi­soi­keus­a­sun­non kort­te­lin raken­ta­mi­nen Y-Sää­tiön omis­ta­man M2-Kotien, TA-Asu­mi­soi­keus Oy:n, Kes­ki­näi­nen elä­ke­va­kuu­tus­yh­tiö Ilma­ri­sen sekä Raken­nus­lii­ke Evä­lah­ti Oy:n kumppanuushankkeena.

Y-Sää­tiön, Raken­nus­lii­ke Evä­lah­ti Oy:n, Kes­ki­näi­nen Elä­ke­va­kuu­tus­yh­tiö Ilma­ri­sen, TA-Raken­nut­ta­ja Oy:n ja Suo­men Asun­to­ke­hi­tys Oy:n muo­dos­ta­ma haki­ja­ryh­mä oli yksi kau­pun­gin ton­tin­luo­vu­tus­kil­pai­lun voit­ta­jis­ta. Koh­tei­den ura­koit­si­joi­na toi­mi­vat Evä­lah­ti Kon­ser­ni ja Eke-Raken­nus Oy.

”Kort­te­lin raken­nus­han­ke on osa Hel­sin­gin his­to­rian tähän asti suu­rin­ta asun­to­ra­ken­ta­mi­sen kump­pa­nuus­kaa­voi­tus­han­ket­ta, part­ne­ri Juha Hete­mä­ki sanoo.

Poh­jois-Pasi­lan asu­kas­lu­ku kas­vaa yli 12 000 asuk­kaa­seen 2030-luvul­la. Asun­to­jen lisäk­si alu­eel­le syn­tyy noin 2 000 uut­ta työpaikkaa.

Pos­ti­puis­toon raken­ne­taan tule­vi­na vuo­si­na myös päi­vit­täis­ta­va­ra­kaup­pa, kak­si päi­vä­ko­tia ja kou­lu. Rai­tio­tiel­le alu­eel­la on alus­ta­va varaus.

Luon­teel­taan urbaa­nil­la alu­eel­la ote­taan eri­tyi­ses­ti huo­mioon ener­gia- ja eko­te­hok­kuus ja asu­mi­sen yhtei­söl­li­syys. Oman lei­man­sa luo­vat eri­lai­set asun­to­kort­te­lit ja yhte­näi­set sisä­pi­hat, puis­to­vyö­hy­ke sekä asuin­ta­lo­jen yhteis­ti­lois­ta muo­dos­tu­va yhtei­nen moni­käyt­töi­nen asu­kas­ti­la. Asuin­kort­te­lien sijain­ti Kes­kus­puis­ton kupees­sa tar­jo­aa hyvät mah­dol­li­suu­det ulkoi­luun ja luon­nos­sa liik­ku­mi­seen. Alu­eel­le raken­ne­taan eten­kin perheasuntoja.

Lisä­tie­to­ja:

raken­nut­ta­mis­joh­ta­ja Pek­ka Kamp­man, Y-Sää­tiö, pekka.kampman@ysaatio.fi

Juha Hete­mä­ki, Suo­men Asun­to­ke­hi­tys Oy, juha.hetemaki@asuntokehitys.fi

pro­jek­ti­pääl­lik­kö Ilk­ka Saa­ri, TA-Raken­nut­ta­ja Oy, p. 0400 411 591, ilkka.saari@ta.fi

toi­mi­tus­joh­ta­ja Tea Ekengren-Saurén, Eke-Raken­nus Oy,

hal­li­tuk­sen puheen­joh­ta­ja Juk­ka Evä­lah­ti, Raken­nus­lii­ke Evä­lah­ti Oy, jukka.evalahti@evalahti.com

raken­nut­ta­ja­pääl­lik­kö Nii­na Nur­mi­nen, Kes­ki­näi­nen Elä­ke­va­kuu­tus­yh­tiö Ilma­ri­nen, niina.nurminen@ilmarinen.fi

https://www.uuttahelsinkia.fi/fi/pasila/rakentaminen/pohjois-pasila
Facebook
Twitter
LinkedIn