Mitä teemme?

Suo­men Asun­to­ke­hi­tys Oy Pal­ve­lee kiin­teis­tö­omis­ta­jia, raken­nut­ta­jia ja kun­tia, asun­to- ja kiin­teis­tö­ke­hi­tys­hank­keis­sa kehit­täen, orga­ni­soi­den ja tar­vit­taes­sa myy­den talo-, ja alueprojekteja.

Kokoam­me ver­kos­to­jem­me avul­la ark­ki­teh­ti, suun­nit­te­lu- ja toteut­ta­ja­ryh­miä monen­ko­koi­sil­le uudis- ja saneeraushankkeille.

Vaa­ti­vat­kin kehi­tys­hank­keet vie­rään maa­liin pit­kä­ai­kai­sen koke­muk­sem­me ja laa­jan kon­tak­ti­ver­kos­tom­me avul­la. Autam­me asiak­kai­tam­me saa­maan par­haan talou­del­li­sen  tulok­sen ja ansait­sem­me vain jos onnistumme.

Pasilan Postipuisto

Pasi­lan Pos­ti­puis­tos­sa kort­te­lis­sa 17115 Suo­men Asun­to­ke­hi­tys Oy:n joh­ta­man pro­jek­ti­ryh­män Raken­nut­ta­jien Evä­lah­den, Ilma­ri­sen, TA:n ja Y-Sää­tiön ensim­mäis­ten asuin­ra­ken­nus­ten raken­nus­työt ovat käynnistyneet

(Playa Ark­ki­teh­dit Oy Omis­ta­jat: Ilma­ri­nen, Raken­nus­lii­ke Evä­lah­ti, TA-Asun­not, Y-sää­tiö ‚Pasi­lan Pos­ti­puis­ton Kuvat.)

Playa Ark­ki­teh­dit

Palvelumme

Lisäk­si tar­joam­me pal­ve­lui­ta raken­nut­ta­mi­ses­sa kump­pa­niyh­tiöm­me Suu­re Oy:n kaut­ta. Kat­so suure.fi

Ihmiset

Juha Hetemäki

juha.hetemaki@asuntokehitys.fi

Juha on työs­ken­nel­lyt kiin­teis­tö­jen kehi­tys­teh­tä­vis­sä, raken­ta­ja­na ja raken­nus­liik­keen yleis­joh­dos­sa 40 vuotta.

Juhal­la on laa­ja koke­mus pro­jek­ti­ke­hit­tä­mi­ses­tä sekä raken­ta­mi­ses­ta YIT:stä, Lem­min­käi­ses­tä, Hakas­ta ja Teräs­be­to­nis­ta. Juha työs­ken­nel­lyt Skans­ka Oy:ssä vajaat pari­kym­men­tä vuot­ta, jois­ta seit­se­män hän on toi­mi­nut Skans­kan toi­mi­tus­joh­ta­ja­na. Juhan teh­tä­vä­nä oli­vat pää­kau­pun­ki­seu­dun projektikehityshankkeet.

Juha on val­mis­tu­nut raken­nusa­lan diplo­mi-insi­nöö­rik­si vuon­na 1977.

MARKKU HIETALA

markku.hietala@asuntokehitys.fi

Mark­ku on työs­ken­nel­lyt kiin­teis­tö­jen paris­sa yli 30 vuot­ta mm. teol­li­suu­den, vakuu­tus­yh­tiön ja pan­kin kiinteistöliiketoiminnassa.

Mark­ku on toi­mi­nut yrit­tä­jä­nä ja joh­ta­nut vii­mei­set 14 vuot­ta kiin­teis­tö­ke­hi­tys- ja mana­gee­raus­lii­ke­toi­min­taa Real­pro­jek­ti Oy:n toi­mi­tus­joh­ta­ja­na sekä toi­mi­nut Cap­Man-kiin­teis­tö­ra­has­to­toi­min­nan perus­ta­ja­na ja lii­ke­toi­min­nan vetä­jä­nä kuusi vuotta.

Mark­ku on ollut vas­tuus­sa usei­den Suo­men mit­ta­kaa­vas­sa suur­ten kiin­teis­tö­pro­jek­tien toteu­tuk­ses­ta ja joh­dos­ta. Hän toi­mii edel­leen päi­vit­täin kon­sult­ti­na moni­puo­li­sis­sa kiin­teis­tö­alan neu­von­an­to­teh­tä­vis­sä mm. kau­pun­ki­suun­nit­te­lus­sa, kau­pal­lis­ten kiin­teis­tö­jen ideoin­nis­sa ja sisäl­tö­tuo­tan­nos­sa sekä alue­ke­hi­tys­pro­jek­teis­sa asiak­kai­naan mil­tei kaik­ki kiin­teis­tö­alan mer­kit­tä­vät toi­mi­jat Suomessa.

JUKKA LEINO

jukka.leino@asuntokehitys.fi

Jukal­la on laa­ja ja moni­puo­li­nen koke­mus kiin­teis­tö­la­ki­mie­hen teh­tä­vis­tä yhteen­sä 32 vuo­den ajalta.

Juk­ka on toi­mi­nut vuo­si­na 1982–1994 laki­mie­he­nä YIT-Yhty­mäs­sä, vuo­des­ta 1994 alkaen Pro­ject Law Con­sul­tants Oy:n osak­kaa­na sekä vuo­des­ta 2008 alkaen Asian­ajo­toi­mis­to Pro­ject Law Oy:n osakkaana.

Juk­ka on ollut muka­na juri­dii­kan asian­tun­ti­ja­na useis­sa suu­ris­sa hank­keis­sa (mm. Län­si­met­ro ja Vuo­saa­ren sata­ma) sekä useis­sa kaup­pa­kes­kus­hank­keis­sa. Hän on osal­lis­tu­nut koko uran­sa ajan asun­to­tuo­tan­non juri­dis­ten kysy­mys­ten rat­kai­se­mi­seen. Vii­me vuo­si­na kes­kei­siä teh­tä­viä ovat olleet laa­jo­jen, usei­ta koh­tei­ta käsit­tä­vien aluei­den ja kort­te­lien pysä­köin­tiä, tont­tien jakoa ym. kos­ke­vat vaa­ti­vat yhteis­jär­jes­te­lyt ja hal­lin­nan­ja­ko­so­pi­muk­set mm. Hel­sin­gin uusil­la asuinalueilla.

Jukan eri­tyis­osaa­mi­sa­luei­ta Suo­men Asun­to­ke­hi­tys Oy:n part­ne­ri­na ovat laa­jo­jen kort­te­li­ko­ko­nai­suuk­sien omis­tus- ja hal­lin­to­jär­jes­te­ly­jen sekä pysä­köin­ti­rat­kai­su­jen kehittäminen.

Asia­na­ja­ja­na toi­mi­va Juk­ka on kou­lu­tuk­sel­taan varatuomari.

Jukka Iivari

jukka.iivari@asuntokehitys.fi

Juk­ka on työs­ken­nel­lyt rahoi­tusa­lal­la, kiin­teis­tö­si­joi­tus­toi­min­nas­sa, kiin­teis­tö­alan neu­vo­nan­ta­ja­na ja kiin­teis­tö­ra­has­to­toi­min­nas­sa 25 vuotta. 

Juk­ka on työs­ken­nel­lyt pää­asias­sa Suo­mes­sa ja Yhdys­val­lois­sa, mm. Kan­sal­lis­ra­hoi­tuk­sen ja KOP:in pal­ve­luk­ses­sa, vii­mek­si kah­dek­san vuot­ta Cap­Man Real Esta­te Oy:n hal­li­tuk­sen puheen­joh­ta­ja­na ja osao­mis­ta­ja­na. Juk­ka toi­mii täl­lä het­kel­lä omis­ta­man­sa Corin­tium Oy:n toi­mi­tus­joh­ta­ja­na kiin­teis­tö­si­joi­tus­mark­ki­noil­la sijoit­ta­ja­na ja neuvonantajana.

Jukan mer­kit­tä­vim­piä pro­jek­te­ja ovat olleet nel­jän Cap­Man-kiin­teis­tö­ra­has­ton perus­ta­mi­nen sekä inves­toin­nit ja irtau­tu­mi­set. Juk­ka on ollut muka­na eri roo­leis­sa noin 200 kiin­teis­töt­rans­ka­tios­sa vii­mei­sen 25 vuo­den aikana.

Juk­ka on val­mis­tu­nut kaup­pa­tie­tei­den mais­te­rik­si vuon­na 1980.

Erkka Valkila

erkka.valkila@asuntokehitys.fi

Erkal­la on yli 30 vuo­den koke­mus kiin­teis­tö- ja raken­nusa­lal­ta, kiin­teis­tö­ke­hi­tyk­ses­tä, asun­to­si­joit­ta­mi­ses­ta sekä yleisjohtamisesta. 

Erk­ka on toi­mi­nut vii­mei­set 13 vuot­ta Sato Oyj:n toi­mi­tus­joh­ta­ja­na ja aiem­min Polar-yhty­mä Oyj:n, Feren­da Oy:n ja Kiin­teis­tö­so­lar Oy:n toimitusjohtajana.

Erkal­la on lukui­sia luot­ta­mus­toi­mia suo­ma­lai­sis­sa kiin­teis­tö- ja raken­nusa­lal­la toi­mi­vis­sa yrityksissä.

Erk­ka on kou­lu­tuk­sel­taan insinööri.

Juho koskenkorva

juho@suure.fi

Juho toi­mii kump­pa­niy­ri­tys Suu­re Oy:n toi­mi­tus­joh­ta­ja­na ja raken­nut­ta­mis­hank­keis­ta vas­taa­va­na. Juhol­la on kuu­den vuo­den koke­mus raken­nus­hank­kei­den johtotehtävistä.

Juho edus­taa Suo­men Asun­to­ke­hi­tyk­ses­sä nuo­rem­paa näke­mys­tä kiin­teis­tö- ja raken­nusa­las­ta ja nii­den muu­tok­ses­ta tulevaisuudessa.

Ajankohtaista

Itä-Helsingin keskustan ideakilpailu: Puhoksen ja Puotilan alueet etenevät jatkosuunnitteluun ITIS SITIn pohjalta 

Hel­sin­gin kau­pun­gin jär­jes­tä­mäs­sä kan­sain­vä­li­ses­sä idea- ja ark­ki­teh­ti­kil­pai­lus­sa haet­tiin inno­va­tii­vi­sia, innos­ta­via ja ilmas­ton­muu­tok­sen hil­lin­tää tuke­via ehdo­tuk­sia Itä­kes­kuk­sen kes­kei­sim­pien aluei­den sekä Puo­ti­lan met­roa­se­man seu­dun suun­nit­te­lus­ta. Kil­pai­lun voittajat

Lue lisää 

Pasilan Postipuiston pohjoisen korttelin rakentaminen käynnistyi 

Pasi­lan Pos­ti­puis­tos­sa kort­te­lis­sa 17115 Suo­men Asun­to­ke­hi­tys Oy:n joh­ta­man pro­jek­ti­ryh­män Raken­nut­ta­jien Evä­lah­den, Ilma­ri­sen, TA:n ja Y-Sää­­­tiön ensim­mäis­ten asuin­ra­ken­nus­ten raken­nus­työt ovat käyn­nis­ty­neet. Alu­een ark­ki­teh­ti­na toi­mii Ark­ki­teh­ti­toi­mis­to Playa Oy.

Lue lisää 

Etusivu 

Mitä teem­me? Suo­men Asun­to­ke­hi­tys Oy Pal­ve­lee kiin­teis­tö­omis­ta­jia, raken­nut­ta­jia ja kun­tia, asun­­­to- ja kiin­teis­tö­ke­hi­tys­hank­keis­sa kehit­täen, orga­ni­soi­den ja tar­vit­taes­sa myy­den talo-, ja alue­pro­jek­te­ja. Kokoam­me ver­kos­to­jem­me avul­la arkkitehti,

Lue lisää 

Ota yhteyttä

Koti­si­vut yri­tyk­sel­le Helpotkotisivut.fi